Макъалаяр

РикI акъудна гуз жедайтIа гудай за

Ноябрдин 2-аз Кц1ар шегьердин кьилин улубрин к1валин ч1ехи залда, «Шагьдагъ» ва «Марвар» литератур к1ваталри туьк1уьрай  Дагъустандин халкьдин шаир Байрам Салимован 90-йисан юбилейдиз талукьарнавай юбилейдин мярекат кьиле фена.

Хайи чIал чи дамах я

Виридуьнядин лезгийри, гьакIни кцIарвийри хайи чIалал диктант кхьена.

ЦIинин йисалай октябрдин 10 лезги чIалан сувар яз къейдзава. Сифте суварин юкъуз кьиле фейи лап зурба мярекат ругуд уьлкведин къадалай виниз шегьерра уьмуьрзавай агъзурралди чи ватанэгьлиди иштирак авур умуми диктант хьана.

Вакъиф Муьшкуьрвидин гьуьрметдай

2019-йисан 5-октябрдиз, «Марвар» ва «Шагьдагъ» кIваталри КцIар шегьердин улубрин кIвалин чIехи залда муаллимрин йикъазни зари Вакъиф Муьшкуьрвидин туькIуьрунриз талукьарнавай мярекат кьиле тухвана. Идакай «Алам» журналдин редактор Къурбаналийрин Камрана «Фейсбук»-да хабар гана.

Билал Адилов: Лезги шиир дуьнядин конкурсдин антологияда

Билал Адилован тIвар поэзиядал рикI алайбуруз хъсан таниш я. Са шумуд ктабдин автор тир шаирдин эсерар къецепатан ульквейрин жуьреба алманахрикни акатнава.

СтIал Сулейманан афоризмаяр

Лезги халкьдин зурба шаир, вичи Дагъустанни Къафкъаз вири дуьньядиз чирай, Максим Горький-ди вичиз ХХ виш йисарин Гомер тIвар гайи СтIал Сулейманан 150 йисан юбилей кьиле фейи йикъара адан яратмишунрал рикI алай ксари Кьасумхуьрел шаирдин камаллу гафарикай туькIуьрнавай «СтIал Сулейманан афоризмаяр» тIвар ганвай кта

“Марварни” “Шагьдагъ” санал

КцIарин Меркездин Ктабханада нубатдин поэзиядин мярекат кьиле фена.

Вичин ракIар шиират канибурун чиниз гьар чIавуз ахъа тир и културадин макандиз и гъилерда чи тIвар-ван авай шаир, муаллим Лезги Бегьлулан чIаларал рикI алайбур кIватI хьанвай.

Чи гьикаятдин кьакьан дагъ

Алай девирда лезги гьикаятдин кьиле акъвазнавай Гьаким Къурбан чIехи дагъдиз ухшар я. Чи гьикаятдин Зияудин Эфендиев, Къияс Межидов, Абдуллагь Искендеров, Расим Гьажи, Агьед Агъаев хьтин дагъларихъ галаз са цIиргъина авай и сейли кас исятда лезгийрин кьилин гьикаятчи я лугьузвайбур гьахълу я.