Шагьабудин Шабатов

Лезгистан уьлкве аваз

Завод амач, я кархана,
И кар акваз рикI тIар хьана.
Лагь, им гьихьтин къе кар хьана?
Чахъ Лезгистан уьлкве аваз.

Зи азиз тир, зи халкь лезги,
Килиг жуваз, кьуна гуьзгуь.
Вуч ава кьван, лагь, чахъ уьскуьг?
Чахъ Лезгистан уьлкве аваз.

Ялгъузвал

Агь ялгъузвал, ялгъузвал,
Вун я кьилин агъузвал.
Лагь гила за вуч ийин?
Хкажизни хъжезмач
Завай ярх хьайи гичин.

Куьмек гудай авач сад,
Уьмуьрдикай амач дад.
Дуьньядай гьикI фирай фад,
Хиял кьванни физ амач,
Вахт хкведа лугьуз, шад.