Инсан ава

Инсан ава инсандилай хъсан я,
Инсан ава гьайван адалай хъсан я,
Инсан ава вич хандилай хъсан я,
Инсан ава къал-макъалдив къугъвадай.

Инсан ава куьчери хьиз къекъведай,
Инсан ава чарадан фал элкъведай,
Инсан ава гъилиз кепек текъведай,
Инсан ава манат-малдив къугъвадай.

Инсан ава ахмакьдин гаф алачир,
Инсан ава кIусни акьул авачир,
Инсан ава са аршин агъ галачир,
Инсан ава пек-шалдив къугъвадай.

Инсан ава женнет авай гъилера,
Инсан ава гаф ширин тир эллериз,
Инсан ава цуьк рахадай вилера,
Инсан ава фитне-фалдив къугъвадай.

Инсан ава Куьр Режеб хьиз шехьзавай,
Инсан ава инсанри вич негьзавай,
Инсан ава закатдани нефс авай,
Инсан ава лап ажалдив къугъвадай.

Рубрика

Комментарии