Марвар

Имран Кичибегов

Имран Кичибегов 1966 йисуз КцIар райондин ЦIийихуьре дидедиз хьана, алай аямда хайи хуьре уьмуьрзава. Имран Кичибегова хайи чIалалди шиирар кхьизва.                                                                                                               

 

 

 

 

Элмар Саруханов

Саруханов Элмар Салегьан хва 1978-йисуз КцIар шегьерда дидедиз хьана. КцIар шегьердин 3-нумрадин мектеб акьалтIарна, I995-йисуз Дагъустандин Техникадин Университетдин радиотехникадин факултетдик экечIна. Хайи чIалал, поэзиядал рикI алай Элмара Москвада уьмуьрзава. ГьакIни хайи чIалал шиирарни кхьизва.

 

Намик Ферзалиев

Намик Ферзалиев 1964-йисуз Азербайжандин Исмаилли райондин КIелетрин хуьре дидедиз хьана. Азербайжандин Нафтадинни Химиядин Институт, гуьгъуьнай Москвадин Автомобилдин Рекьерин Институт акьалтIарай жегьилди аял чIавалай Азербайжан чIалал шиирар кхьизвай.

Марвар: Фикрет Хидиров

Хидиров Фикрет Алибубадин хва 1952 -йисуз Азербайжан республикадин КцIар райондин Кириг хуьре дидедиз хьана. 1967 - йисуз КцIар шегьердин интернат мектеб акьалтIарайдалай кьулухъ ам Бакудин Политехникумдик экечIна.

“Марвар” - Дагъустанда

24-мартдиз Махачкъалада республикадин Р.Гьамзатован тIварунихъ галай милли библиотекада лишанлу вакъиа кьиле фена: Литературадин йисан сергьятра аваз Бакуда чапзавай культурадин “Алам” журналдин къаюмвилик квай “Марвар” кIватIалди чIехи мярекат - литературадинни музыкадин межлис тешкилнава

«Марвардин» кlватlалар

Бакуда «Аламдин» редакцияда «Марвар» литературадин кIватIалдин нубатдин межлис кIватI хьана. «Марвардин» кьил шаир Эйваза литератур межлис ахъайна, кIватI хьанвайбуруз «Куьн атурай, рагъ атурай», лагьана, алукьнавай цIийи йис мубаракна.