Гьахъвал

Гьар  са чIавуз дуьз рахух вун,
Гьахъвал  вине къаз алахъа.
Авай гавар чинал лугьун
Лазим  кьимет  гуз алакьа.

Яргъал фидач тапарунар
ЯхцIур югъ я  уьмуьр  адан.
Гьакъикъат  - са  чIехи  гьунар
Ийида   ви  кар    авадан.

Гьахъ чуьнуьхна  чиз -чиз вуна
Ам нагьахъдан кIвачик гумир,
КичIе  хьана ,багьна кьуна
Жува жуван     иман   кумир .

Гьахъвал чIехи са нямет я ,
Лугьудай  чи бубайри чаз .
Итимвилин    са    къимет я
Яб   це хъсан  , чир хьурай  ваз!

Рубрика