Садвал

Гъавурдвай инсанриз
Чlехи нямет я садвал.
Садвал авай хзанриз
Даим къисмет я шадвал.

Садвал авай кlваликай
Фадмаз жеда вилаят.
Садвал авай хуьруькай
Жеда чlехи мемлекат.

Садвал авай шегьерди
Кlватlда кьилел хуьр-уба.
Туькlуьрна зурба уьлкве,
Жеда вич адаз буба.

Садвал хуьз тахьай хзан
Зулун пешер я зурзар;
Акьурвалди кьезил гар,
Хьана фида таримар.

1915