Куьз хъел я вун

Куьз хъел я вун, я беймирвет,
Заз дуьнья агьузар ийиз,
Чи арада квадариз гьуьрмет,
Зун факъирдин рикI тIар ийиз.

Алагуьзли, вуч я ви къаст?
Яргъарилай жез вун заз раст,
Зи кьве вилив кьаз туна пас,
Икьван гуьгьуьл зи дар ийиз.

Халат гузва на заз дарья,
Зи чан-уьмуьр хьуриз зая,
Муьгьуьббатдал лацу сая,
Вуна чIулав рангар ийиз.

Рухун Али ви гьасретдай,
ЭкъечIзава мал-девлетдай,
Ваз за авур хуш суьгьбетдай
Масадбуруз на шар ийиз.

Рубрика