"Самур" газетдай

КIуф хъпи кпIуф, кIуф яру кпIуф, кIуф яру кпIуф, кIуф хъпи кпIуф.

БалкIандиз мух мус михьна мух мус вегьида? 

Ханум хала хутарай хтана халат хкинал хцигдалди хперни хтана.

КIуф яру кекре кIуф хъпи кекрен кьилиз кIуф яна.

Хъвер алай хъуьхъез хъел кутугдач.

Кьве кьуьзуь кьиф кьант1ардин кьилел кьил кьиле кьуна кьведни кьена.

Хемисдиз Худатай хтай Халилбеган халади харалралди хипен хамар хканвай.

Инал тlампl, анал тlампl, тlампlалабаш, къизилбаш.

Эй Мине бах, къил къабах, ламрал акьах, зун хутах.

Рубрика