Дуьз жедай туш девед гардан

Бинедилай икІ я девран:
Хьайиди туш гьич гьахъ-дуван.
КъазунайтІан на хур жуван,
Дуьз жедай туш девед гардан.

Ни твада дуьньяда къайда?!
Рахуникай авач файда.
Галудмир на жув гьавайда,
Дуьз жедай туш девед гардан.

Чилер кІеви, цав я кьакьан,
Низ жеда дуьньядал ви ван?!
ХьайитІани вун аждагьан,
Дуьз жедай туш девед гардан.

06.09.2014