Рамиз Къусарчайлы

Рамиз Къусарчайлы

Рамиз Къусарчайлы (Гьамзаев Рамиз Мурсалан хва) 1958-йисан 25-декабрдиз Азербайжан Республикадин Къуба райондин Чартепе хуьре дидедиз хьана. Адан буба КцІар райондин Ясабрин хуьряй я. 8-класс хайи хуьруьн мектебда, 10-классни Бакуда акьалтІарай Р. Къусарчайлыди гуьгъуьнай Азербайжандин Политехник институтдин механикадин ва Москвадин Гьукуматдин Социал университетдин юриствилин факултетра кІелунар давамарнай. Ада гзаф чкайра, жуьреба-жуьре къуллугърал кІвалахна. 2009-2010-йисара ам Азербайжандин Президентдин стипендиядиз лайих акунай.
Алай вахтунда шаир Азербайжандин Кхьирагрин кІватІалдин член (1996) ва и тешкилатдин Къубадин филиалдин седр (2002) я.

"АЛАМ" журнал

Рубрика