Бейбала Халидов

Лезгидин рикl

Кьве лезгид гаф сад хьайила, 
Хци гьанеф гъиле кьуна, 
Садазни гьич ван тахьана, 
Тарар-тамар хаз акIурда.

Дагьдин кьилел алаз хьайитIа, 
Лапаткан пум гваз хьайитIа, 
Кьве лезгид гаф сад хьайитIа, 
Дере-тепе, кIвалер шадарда.