Рамазан Нагъиев

Ватан чк1ана

Са кьуд кас ацукьна тама,
Тостар лугьуз, хъвайи кас кьий!
Т1уьна-хъвана, хьана т1ама,
Уьлкве пайиз хьайи кас кьий!

Амач къе чахъ гьахъ-адалат,
Гъам ч1угваз чун хьанва галат.
Зи Ватандал и аламат,
Я Аллагь, гьам гъайи кас кьий!

Инсанвал

Виридалай багьа зат1 я инсанвал,
Ам гьуьрметни берекатни вири я.

Жезамайкьван айиз алахъ хъсанвал
Гьам ви девлет, гьам ви руьгьдин рузи я.