Хьана кьве аял

Хьана кьве аял – 
Ийирни Тийир.
Сада гуз зиян, 
Муькуьда-хийир.

Ийирахъ – керчек,
Ачух, уьягъ чин.
Гьар садаз куьмек,
Гуз тир ам кІвачин.

Тийир – буй куьруь,
Чиниз тир яру.
Устад тир вири
Крарин чІуру.

Ийиранди – югъ,
Тийиранди – йиф.
Ийиранди – рагъ,
Тийиранди – циф.

Ийирахъ – дустар,
Тийирахъ – касни.
Ийир тир устІар,
Тийир – са касни.

Лагь кван, аялар,
Гьим ятІа куьн дуст?
Ийирахъ-хиялар,
Тийир хьанва суст!