Перейти к основному содержанию

Цlипуд лагьай мах

ШАРВИЛИ ЕТИМ ХЬАНА 

Хьаначирт1а Кас-Буба, 
Ни лугьудай манияр, 
Хуьреризни шегьерриз 
Ни тухудай манияр? 

Хьаначирт1а Кас-Буба, 
Жедайни чаз хъуьруьнар, 
Пис инсанрал, авамрал 
Къведайни чаз хъуьруьнар? 

Чи бубайри вучнат1а, 
Чаз гьи касди лугьудай, 
Хийирдални шийирдал 
Чун гьи касди тухудай? 

Авачирт1а мецера 
Шарвилидин тарифар, 
Чир жедайни авайвал 
Чаз чи халкьдин тарихар? 

Шарвилидин азиз т1вар 
Къекъвезва чи к1валера, 
Рик1ера руьгь куьк1уьриз 
Шегьеррани хуьрера. 

Атай ч1авуз душманар 
Чи дагъларин синерал, 
Хажалатдин залан пар 
Гьалтна халкьдин къуьнерал. 

Чилер хьана баябан, 
Яд амукьнач вирера, 
Гваз турарни жидаяр 
Къекъвезва чи хуьрера. 

Гъвеч1ибурни акатна 
Гишинвилин азардик, 
Ч1ехибурни акатна 
Тахьай хьтин бизардик. 

Мензил ат1уз, рехъ ат1уз, 
Гьална балк1ан гаралди, 
Шарвилиди хуьруьв вич 
Агакьарна яралди. 

Душмандилай хъсандиз 
Кьисас вахчун паталди, 
Лезги чилин игитриз 
Эвер гана кьегьалди. 

Агъзур жегьил яракьлу 
Гьана ада мугъандай. 
Агъур жегьил яракьлу 
Гъана ада Шабрандай. 

Сувардайни атана 
Агъзур жегьил яракьлу. 
Кьверардайни атана 
Агъзур жегьил яракьлу. 

Муьшкуьрдайни атана 
Агъзурдал кьван игитар. 
Ц1ахурдайни атана 
Десте-десте михедар. 

Хкаж хьана Куьредай 
Агъзур жегьил вижевай. 
Ахцегьайни атана 
Агъзур кьегьал вижевай. 

Худатвияр акъвазна 
Самбур вац1ун дереда. 
Гиярвияр хьана к1ват1 
Къаншардавай гуьнеда. 

Кас-Бубани экъеч1на 
Яракьлуйрин вилик мад. 
- Кьун лазим я! – лагьана. –  
Пехъибурун вилик пад! 

А азгъунри тарашна 
Берекатлу чилер чи. 
А азгъунри барбат1на 
Ник1еравай къуьлер чи. 

Есир кьуна тухвана 
Абуру чи рушарни. 
Есир кьуна тухвана 
Абуру чи сусарни. 

Гана ч1улав шаршавар 
Вири жегьил дидейриз. 
Ч1улав рангни – бубайри 
Эцигнавай бинейриз. 

Чахъни къуват хьайид я, 
Ажузбур туш кьилер чи. 
Чун дидейри хайид я, 
Ужузбур туш эллер чи! 

Кас-Бубади куьтягьна 
Вичин гафар рахана. 
Чин элкъуьрна кьушунрихъ 
Шарвилиди лагьана: 

- Сад амай кьван душманар 
Чи Ватандин чилерал, 
Пихер ая, жегьилар, 
Куь къуватлу гъилерал. 

Намус рик1е авайди 
Акъвазрай къе жергеда. 
Гьалда чна вагьшияр 
Туна вири ергеда. 

Чи дидейрин вилерал 
Накъвар тахьун паталди, 
Эвер ганва виридаз 
Чаз къе азиз Ватанди. 

Кьилер виниз хкажа, 
Инсаф тахьуй рик1ера. 
Гъуцари чаз куьмекрай 
Чи вилик квай рекьера! 

Паласадин чуьллерай 
Ахмиш хьана, т1вет1ер хьиз, 
Къвезвай ч1улав душманар, 
К1ус жагъанвай цегвер хьиз. 

Шарвилиди хкажна 
Вичин залан тур цавуз. 
Ракъини хьиз чук1урна 
А туруни нур цавуз. 

Эрч1и патай экъеч1на 
Худатвияр вик1егьдиз. 
Чапла патай экъеч1на 
Ахцегьвияр вик1егьдиз. 

Далу патай къарагъна 
Шабранвияр, т1урфан хьиз. 
Магъу патай къарагъна 
Агъулвияр къалхан хьиз. 

Муьшкуьрвияр авахьна 
Душмандин сих жергейриз. 
Ц1ахурвийри къирмишна 
Жанавурар, т1вет1ер хьиз. 

Суварвийри Гана рум 
Са паюниз гуьнедай. 
Михедрини барбат1на 
Агъзур душман дереда. 

Гавдушандал гьарайдин 
Ванер аршдиз акъатна. 
Балк1андаллай Шарвили 
Женгин юкьваз аватна. 

Эрч1и патай ягъайла, 
Ярхар хьана агъзур кас. 
Чапла патай ягъайла, 
К1ар-к1ар хьана агъзур кас. 

Пуд йифизни пуд юкъуз 
Давам хьайи ягъунар 
Куьтягь хьана экуьнахъ, 
Акъваз хьана рахунар. 

Галатнавай Шарвили 
Ацукьна са тепедал. 
Ширин-ширин хиялрин 
Акьахна ам лепедал. 

Кьуьзуь ашукь агатна 
Гададив и береда: 
- Сир ахъаймир садазни, 
Чан хва, жуван жуьреда. 

Ви бубани, дидени 
Кьена хьайи женгера. 
Ви рик1 алай Экверни 
Фена хьайи женгера. 

Хуьруьнвийри кучудна 
Абур вац1ун кьере чи. 
Къе пуд югъ я яс аваз 
К1унт1ал алай хуьре чи. 

Кас-Буба гьа атай хьиз 
Аста-аста хъфена. 
Садрани гьич тахьай хьиз 
Игитдин рик1 ифена. 

Кьил агъузна гадади, 
Шарвилиди хъилеваз. 
Фена какур рекьерай 
Кьенердин кьил гъилеваз. 

Сурун кьилихъ ацукьна 
Ам са герен, хиял хьиз. 
Сурун кьилихъ ацукьна, 
Шехьна игит, аял хьиз. 

- Ксумир вун, къарагъа, 
Азиз диде, чан диде! 
Чилин к1аник къвезвани 
Ваз бададин ван, диде? 

Гьахьа зи гарданда, 
Гъил аладра кьилелай. 
Галатнава ви хва къе, 
Гьекьер михьа пелелай. 

Буба, буба, къарагъа, 
Хва хтанва женгерай, 
К1вале межлис туьк1уьрна, 
Хуьруьнвийриз эвера. 

Ахпа санал, къарагъна, 
Экъеч1ин чун яйлахдиз. 
Ахъая заз жуван хур, 
Гьахьда зун ви къужахдиз! 

К1ани яр, зи азизди, 
Вучиз ялгъуз туна зун? 
Къарагъ, Эквер, къарагъа, 
Кумир ик1а вуна зуна! 

Жаваб ганач бубади, 
Дидедай ван акъатнач. 
Сурар пудни лал хьана, 
Свас ахварай аватнач. 

Шарвилиди минетна 
Кьуьзу Шагьдин тепейриз. 
Шарвилиди минетна 
Самбур вац1ун лепейриз. 

Шарвилиди минетна 
Паласадин чуьллериз. 
Шарвилиди минетна 
Гегьенш лезги чилериз. 

Санайни ван акъатнач, 
Жегьил рик1ел т1ал хьана. 
Санайни ван акъатнач, 
Чилер, цавар лал хьана. 

Йифен перде аватна 
Чиг акьалтай ч1урарал. 
Чин к1аникна, къаткана 
Гада къайи сурарал. 

И ч1авуз ван атана 
Диде сурай рахадай: 
- Шехьмир, чан хва, гатфарихъ 
Хкведа зун, ахквада! 

Зун душмандин гапурди 
К1арна, ният рик1емаз, 
Къакъатна, чан, къакъатна, 
Баладихъ вил рекьемаз. 

Вун мехъерик алад, хва, 
Гъам рик1елай алатрай. 
Кьуьлердайла мехъерик, 
Рушар вири галатрай. 

На бубадиз куьмек це, 
Адан хатур хаз тахьуй. 
На бубадиз куьмек це, 
Ам гьич дарда таз тахьуй. 

Мад экъеч1мир яргъариз, 
Вун сусавай къакъатмир. 
Ашкъидик пай кутур, хва, 
Масабурув агатмир. 

Эгер квез руш хьайит1а, 
Адал зи т1вар эцига. 
Ахъаз тамир зи сурни, 
Гъана, чархар эцига! 

Бубад сурай явашдиз 
Хкаж хьана гъамлу сес: 
- Пагьливан хва, шехьмир вун, 
Хъуьт1уьл я и сурун мес. 

Вун, Шарвили, чи элди 
Вичиз арха кьунва, хва. 
Вун чи халкьдин рекьел за 
Зи патахъай тунва, хва. 

Вине яхъ на гьамиша 
Кас-Бубадин гьуьрметни. 
Вине яхъ на гьамиша 
Кас-Бубадин зегьметни. 

Зи патахъай дидедив 
Ч1угваз тамир гъамарни. 
Бес гила, на адав 
Храз тамир гамарни. 

Тапшурмиша сусални, 
Адан хатур тахурай. 
Кьелеч1 я рик1 дидедин, 
Адан пер хаз тахьурай! 

Ярдин сурай явашдиз 
Хкаж хьана гъамлу ван: 
- Хажалатар ч1угвамир, 
Хьайи крар, хьана, чан. 

Мелеризни алад вун, 
Мехъеррикни кьуьлера, 
Хажалатар, гъамар мад 
Твамир жуван вилера. 

Багъишламиш ая заз, 
Эге рви рик1 ханат1а, 
Муьгьуббатдал к1еви яз, 
Ашкъиди рик1 канат1а! 

И вахтунда чуьллериз 
Манидин ван чк1ана. 
Чилерилай цаварал 
Фена, а ван алк1ана. 

Дяведин хер сагъ хьайи 
Халкьар фенвай чуьллериз, 
К1валахзавай шаддаказ, 
Мани лугьуз, кьуьлериз: 

- Жедач лугьуз югъ мич1и, 
Хкведачни нехирар. 
Кьена фена кьейибур, 
Сагъ хъижеда пехирар. 

Амайбурни хуьрера 
Бес яшамиш жедачни? 
Амайбуру хуьрера, 
Къазанмишна, недачни? 

Кухтадачни шегьерар, 
Хуьрер – ц1вена, квахьайбур. 
Туьхк1уьрдачни чкадал 
Ци, марфади тухвайбур? 

Мани фена цаварал, 
Игитдин шел ат1ана. 
Къизгъин рик1из жегьилдин 
Ашкъидин сел атана. 

Къарагъна ам чилелай, 
Гъилер, к1вачер т1арамна, 
Вилик квай пуд сурузни 
Мад сеферда икрамна. 

Фена агъуз Шарвили, 
Хуьруьнвияр галайнихъ. 
Фена агъуз Шарвили, 
Мукьва-кьили амайнихъ.

Добавить комментарий

Ограниченный HTML

  • Допустимые HTML-теги: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Строки и абзацы переносятся автоматически.