Дагълар

Къакьан дагълар мад къакьан хьуй,
Агъа патар аквадайвал.
Вун булахдал нянихъ ша,
Чун чарадаз таквадайвал
Дагъларавай живер цlураз,
Кьулан вацlуз сел къведани?
Вили кьуна кlани хьайбур
Багьнадилай хъел жедани?

Рубрика