Ахцегьар

Ахцегьвийрин рикIел къе
Куьгьне йисар хквезва.
КIунтIал алай гъвечIи хуьр
Лап шегьердиз элкъвезва.
Йис-сандавай суьруьяр
Артух жезва дагълара.
Къавал шифер-ракь алай
КIвалер жезва багълара.
Дидед хуьр чаз багьа я
Ам чи рикIиз мукьва я
И накьварал чIехи хьай,
Чун гьар сад са лампа я.
Чаз дидеди гайи нек
Экъич тийин чилерал
Бубади тур весияр
Гьамиша кьан гъилерал.
Гьи уьлкведиз фейитIан,
Жув хайи хуьр дамах я
Регьятвилер хьайитIан,
Уьмуьрда ам ямах я.
Дидедин чи хайи чIал
Алуд тийин рикIелай.
Намус, абур, кIанивал
Гадар тийин къуьнелай.