Са епинихъ галай хтар

Буба, диде, стха, я вах
Гьич рикIелай алуд мийир.
Са епинихъ галай хтар
Сад-садахъай галуд мийир.
Аллагь я чал чан гъайиди,
Шукур ая Аллагьдиз гьа.
Пачагь я чаз фу гузвайди,
Ша жен муьтIуьгъ пачагьдиз гьа.
Зи хайибур, веси я квез,
Мийир галпагъ махарихъ гьич.
Квачир чпик я кьуш, я кьел,
Куьчебасан чIаларихъ гьич.
Са кьепIина эчIягъайбур -
Диде, буба, стха я, вах.
Хийир-шийир, яб гудайбур
Жуван хайи, архаяр яхъ!