Пехилвал

ЧIуф аладриз парада,
Гьар са хуьре, убада:
Чаз, инсанрин арада,
ДакIан шеъ я пехилвал.

Жував гвайди таквадай,
Чарад пара аквадай,
Жув-жувакай дакIвадай,
Яман шеъ я пехилвал.

Ранг алачир лак хьтин,
КIвенкI алачир хак хьтин.
Къеняй недай квак хьтин,
Душман шеъ я пехилвал.