Кьве гаф

Экуь дуьня хуш я гьелбет, шак авач,
Анжах далу агалд жедач ажалдив.
Кан хьайила кIватIна гъилер-кIвачерни,
Къекъвез тадач ада вун гьич мажалдихъ.
Тапшурмишна вичин уьмуьр инсанрив
Фида инсан уьмуьрда таз нехишар.
Я пис тир ам, я хъсан тир лугьудай
Кьве гафунихъ авуна чан дегишар.
Анжах зи чан дегиш тахьуй гафарихъ
Ам крарихъ дегиш хьунухь кан я заз.
Залай са шеъ амукьайтIа дуьняда,
Ам уьмьурлух рекьин тийир чан я заз.