Фирай вилик

Зи диде чIал, алахънава вун квадариз
Бязи ксар –чпин чIалал тIвар алачир.
Алахънава гъуьргъуь ийиз, аладариз
Гьар са кваса –сивихъ регъел-вар галачир.                    

Чи чIалал икI пехил ксар хъиткьин хьурай,
Чун дакIандай вуж аватIан, хьурай гиликь!
Негьна махар, кьатIна ахвар, эркин хьурай
Хва-хтулар Шарвилидин, фирай вилик!  

2010