Хьиларин хуьр

(макьамар М.Шириновадин)

Сур тарихра гьатна хъсан!
Зи хуьр я вун рикIиз масан.
Акур ксар жеда гьейран-
Вун макан я багьларин , хуьр.
Хайи Ватан-Хьиларин хуьр.

Чун шад я ви къенин йикъал,
Эл алахьиз физ кIвалахал:
Цапун пелез тагуз мажал,
Бул никIерин, къуьлерин хуьр.
Хайи Ватан –Хьиларин хуьр.

Яргъал-мукьвал дустар авай,
Гьар са кIвале устIар авай,
Вичин нугъат-чIалар авай
«Перизада» кьуьлерин хуьр.
Хайи Ватан-Хьиларин хуьр.

Ви пакаман экуь хьурай,
Муштулухрин чав чукIурай,
Муьшкуьрвиди ваз лугьурай:
-Сердер я вун хуьрерин, хуьр,
Хайи Ватан-Хьиларин хуьр.

2008