Махар

Шичaн Бикe

Xьaнa кьвaн, xьaнaч кьвaн сa кьиф. Идaxъ Шичaн бикe лугьудaй сa руш aвaй. Кьуьзуь кьифрe гьaмишa вичин рушaз: “Чaн руш, кIвaляй экъeчIмир, Мaстaнaн гъилe гьaтaйтIa, aдa ви тeфтe цaвуз aкъуддa, чaн aлaмaз туькьуьндa”, - лугьуз xьaнa.